Περιβαλλοντική πολιτική

Το τουριστικό συγκρότημα MONTPARNES ιδιοκτησίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. (ΕΚΠ ΑΕ) χωροθετείται εντός του Ορεινού όγκου της Πάρνηθας και δραστηριοποιείται στο χρόνο από την δεκαετία του 60’. Κεντρική έννοια στη φιλοσοφία της ΕΚΠ ΑΕ είναι η επιμόρφωση του κοινού, παράλληλα με την ψυχαγωγία και αναψυχή. 

Το ΕΚΠ ΑΕ αναγνωρίζει ότι η χωροθέτηση της εντός προστατευόμενης περιοχής (NATURA2000) και οι καθημερινές δραστηριότητες που αυτή περιλαμβάνει, δύναται να δημιουργήσουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε τομείς της παραγωγής αποβλήτων, της χρήσης νερού και της κατανάλωσης ενέργειας. Ιδιαίτερα, η εταιρεία ΕΚΠ ΑΕ δεσμεύεται για το τουριστικό συγκρότημα MONTPARNES, να:

 1. Βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
 2. Συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα που σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης στην Πάρνηθα.
 3. Επανεξετάζει διαρκώς όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της για τον εντοπισμό, τον ποσοτικό προσδιορισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση αυτών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
 4. Παρακολουθεί, προλαμβάνει και περιορίζει τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία της στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για πρόληψη ρύπανσης και προστασία του περιβάλλοντος.
 5. Βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις θέτοντας κατάλληλους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους.
 6. Αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά της στη χρήση της ενέργειας, του νερού και των φυσικών πόρων.
 7. Εφαρμόζει τις αρχές της βέλτιστης περιβαλλοντικής πρακτικής στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της.
 8. Περιορίζει τα απορρίμματα μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, όπου αυτό είναι εφικτόκαι προωθεί τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.
 9. Αναπτύσσει κατάλληλα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για ενδεχόμενα συμβάντα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό της με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε σχετικά περιβαλλοντικά θέματα και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Κοινοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική της στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των πελατών και των αρμόδιων αρχών.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις παραπάνω δεσμεύσεις, το τουριστικό συγκρότημα MONTPARNES,  ιδιοκτησία της ΕΚΠ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO14001:2015 και αναπτύσσει σκοπούς και στόχους κάθε χρόνο προκειμένου να επιτυγχάνει συνεχείς βελτιώσεις στη διαχείριση των πόρων και στην ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η διοίκηση της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOCIAL MEDIA

Βρείτε μας στα Social Media

Επιλογή Γλώσσας

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΕΠ
www.gamingcommission.gov.gr
Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: 210 9215776.
Η συχνή συμμετοχή σε τυχερά παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας.
Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21.